U nastavku se daje kratki opis referentnih projektata koji su u završnim fazama izvođenja:

IDEJNI, GLAVNI i IZVEDBENI PROJEKT VODOSPREMNIKA “CERJE” S PREPUMPNOM STANICOM "CERJE"

Vodospremnik "Cerje" sa svojim korisnim volumenom od 10.000 m3 je dominantni vodoopskrbni objekt za područje istočnog dijela Grada Zagreba (gradska četvrt Sesvete) i istočnog dijela Zagrebačke županije (područje Dugog Sela, Ivanić Grada, Vrbovca i Sv.Ivana Zeline) koji će osiguravati stabilnost vodoopskrbe.

Za VS Cerje izrađeni su Idejni, Glavni i Izvedbeni projekti, ishođena je Lokacijska dozvola i potvrda na Glavni projekt. U okviru navednog provedene su geodetske izmjere i izrađeni su parcelacijski elaborati.
U okviru glavnog projekta izrađeni su ahritektonski, građevinski, strojarski i elektrotehnički projekti, te su provedni geomehanički istražni radovi.

Objekt vodospremnika se u funkcionalnom, konstrukcijskom i oblikovanom smislu sastoji od dva dijela od kojih prvi čine dvije vodne komore svaka veličine 5 000 m³, a drugi se sastoji od zasunske komore, crpne stanice, klor stanice, sa sustavom nadzora i daljinskog upravljanja, prostora UPS, tehničke zaštite objekta, priručne radionice s predprostorom i spremištem, prostorija za čuvara i povremeni boravak zaposlenih na održavanju te komunikacijski prostori.

Sva pogonska funkcionalnost odvija se u zasunskoj komori gdje je smješten dovodno-odvodni cjevovod DN 800 mm, fazonski komadi i pripadne armature kojima se regulira dotok, otjecanje i pražnjenje vodospremnika, te elektro oprema za automatski rad crpnog postrojenja.

Unutar zasunske komore se nalazi i precrpna stanica "Cerje" kapaciteta 150 l/s kojom će se voda dizati u vodospremnike "Adamovec" na području Sesveta, odnosno, vodospremnik "Vukovje" na području Sv.Ivana Zeline.

Osnovom izrađene tehničke dokumentacije (IP, GP i IZ.P) pristupilo se izgradnji magistralnog cjevovoda Sesvetski Kraljevac – Ivanić Grad, veličine DN 400 mm, ukupne duljine cca 25,5 km, kojim se dodatno osigurava razvitak vodoopskrbe na širem prostoru istočnog dijela Zagrebačke županije.

IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG, IZVEDBENOG PROJEKTA I PROJEKTA IZVEDENOG STANJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA OGULINA za 7.500 ES – I.Faza, 15.000 ES – II.Faza

Projektom UPOV-a grada Ogulina provedena je izgradnja uređaja uz primjenu SBR tehnologije (Sequence Batch Reactor) za sustav veličine 7.500 ES – I.Faza, 15.000 ES – II.Faza, s tercijarnim tretmanom.

U suradnji sa stručnjacima HST-a iz Njemačke projektiran je UPOV grada Ogulina te su izrađeni Idejni, Glavni, Izvedbeni projekti i projekt Izvedenog stanja, ishođena je Lokacijska dozvola i potvrda na Glavni projekt. U okviru navednog provedene su geodetske izmjere i izrađeni su parcelacijski elaborati.

Ulazna crpna stanica u I.fazi opremljena je s dvije crpke, pri čemu se u sušnom periodu crpi do 30 l/s, a u kišnom do 60 l/s prema objektu mehaničkog pročišćavanja. Višak oborinske vode preljeva se u retencijski bazen za oborinske vode (V=300m3). Mehaničko pročišćavanje se sastoji od kompaktnog uređaja za odvajanje krupnih čestica pomoću rešetki, separaciju pijeska te odvajanje masnoća. Svi tehnol. uređaji mehaničkog pročišćavanja i fekalne stanice priključeni su na centralni sustav ventilacije, pri čemu se onečišćeni zrak odvodi u biofilter na obradu. Nakon mehaničkog pročišćavanja, otpadna voda gravitacijski otječe u ulazni egalizacijski međuspremnik (I.faza V=535m3) iz kojeg se pomoću dvije uronjene crpke (Q = 2 x 90 l/s; Hm ≈ 9,50 m) dozira na SBR–reaktore (I faza predviđa izgradnju 2 SBR-reaktora, V= 2×1795 m³). SBR tehnologija predstavlja diskontinuirani postupak biološke, sekundarne obrade gdje se u jednom reaktoru naizmjenično odvijaju različiti procesi, kao što su punjenje, aerobne reakcije, anoksične, anaerobne reakcije, sedimentacija i dekantiranje pročišćene vode (gravitacijski odvod prema izlaznom egalizacijskom međuspremniku). Uslijed biološkog procesa razgradnje u SBR-reaktorima nastaje suvišni mulj koji se izdvaja i transportira tlačnim cjevovodom do ciklona (silosa) za mulj u kojima se akumulira, zgušnjava, aerobno stabilizira te ocjeđuje na centrifugama i transportira na odlagalište.

Izlaznim egalizacijskim međuspremnikom (V = 1 000 m³), osigurava se prihvat izbistrene vode iz dva SBR reaktora (te nastavno i za II fazu, tj iz ukupno četiri SBR reaktora). Korištenjem dvije uronjene crpke, biološki pročišćena otpadna voda odvodi se prema objektu membranskog pročišćavanja.

Sustav tercijarnog pročišćavanja je kombinacija ultrafiltracije, nanofiltracije i dezinfekcije klorom kako bi se garantirala visoka kvaliteta ispuštene vode.

UPOV Ogulin je u cjelosti izveden (Izvođač HIDROELEKTRA – NISKOGRADNJA d.d. i HST HST Systemtechnik GmbH & Co. KG), proveden je tehnički pregled, u tjeku je probni rad.

"GLAVNI KOLEKTORI I CRPNE STANICE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE SLAVONSKOG BRODA" IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKTI, PROJEKTI IZVEDENOG STANJA

Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Slavonskog Broda prvi je veliki projekt iz vodnoga gospodarstva predviđen u Operativnom programu za okoliš 2007.-2011. Projekt je vrijedan 29,7 milijuna eura, a sufinancira ga IPA fond Europske unije sa 17,2 milijuna eura.

Projekt pripada Prioritetnoj osi 2 »Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama« Operativnog programa »Zaštita okoliša«.
U sklopu sustava odvodnje otpadnih voda grada Slavonskog Broda, općina Podcrkavlje, Gornja Vrba i Klakar izvedeno je ca 36,1 km novih kolektora, kojima se osigurava prihvat otpadnih voda za dodatnih 9.950 stanovnika.

Aglomeraciju projektiranog sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda voda čine: grad Slavonski Brod te prigradske općine: Podcrkavlje, Gornja Vrba i Klakar. Za navedeni prostor uvažavajući postojeći sustav odvodnje grada Slavonskog Broda ugovorena je izrada Idejnog projekta, Glavnog projekta, te Izvedbenog projekta kao podloge za ishođenje lokacijskih dozvola, rješavanje imovinsko-pravnih poslova, parcelacijskih elaborata i elaborata nepotpunog izvlaštenja. Osnovom izrađenog tendera ugovoreni su i izvedeni radovi, u tjeku je provedba tehničkih pregleda, koji ukratko obuhvaćaju:
kanalizacijske kolektore fi 250 - fi 1400 mm, duljine L oko 34.600m,
tlačne cjevovode fi 90 - fi 400 mm, duljine L oko 1.500 m,
crpne stanice (8 kom) Q = 5 do 250 l/s nadzemni i podzemni objekti,
rasteretne kišne građevine – preljeve (7 kom) sa mjerno – regulacijskom opremom u gradu Slavonskom Brodu i u općinama Klakar, Gornja Vrba, i Podcrkavlje, te rekonstrukciju 0,7 km postojećih glavnih kolektora u gradu Slavonskom Brodu.

Tjekom izvođenja provođen je projektantski nadzor kao podrška stručnom nadzoru i stručnim službama Investitora. Osnovom geodetskih snimaka izrađeni su projekti izvedenog stanja kanalizacijskog sustava, kao podloga za provedbu tehničkog pregleda i dobivanja Uporabne dozvole, odnosno, kao podloga za nastavno održavanje izvedenog sustava.